انگیزه برای مطالعه

همه ما می دانیم که برای درس خواندن نیاز به انگیزه هست. در تعریف انگیزه می توان گفت که انگیزه همان نیروی پیش برنده است , نیرویی که باعث جهت گیری اهداف می شود . برای ایجاد شدن انگیزه ابتدا باید اهداف واقع بینانه ای داشته باشید. اهدافی که متناسب با استعدادتان انتخاب شده باشند.اگر اهداف متناسب با روحیه تان نباشد باعث خستگی زود رس شما از درس و مطالعه شده ونتیجه ای هم بجز عدم موفقیت نخواهد داشت.

انگیزه در کنکور

شاید برای همه ما ترس مفهومی عجیب داشته باشد ، ولی ترس یکی از بهترین عوامل انگیزشی برای بشر بوده است ، ترس از ناموفق بودن در آینده و همچنین نرسیدن به آرزوها و یا شاید حتی نا امید کردن خانواده میتواند شما را به صورت یک محرک انگیزشی به سمت فردایی بهتر به پیش ببرد

آکادمی کنکور فرهنگ