در حال بارگذاری ...
پیمان فرهپور

پیمان فرهپور

مشاور تحصیلی

دکترای مهندسی متالوژی عضوهیات علمی دانشگاه 20سال سابقه آموزشی ومدیریتی در مدارس و آموزشگاه های آموزندگان دانش ، علوم ، پیشرو ، چهارده معصوم ، ندای آزادی ، مفاخر علوم ، پردیس ، هاجر ، فرهیختگان ، فرهنگ ، بوعلی ساری ، خانه قزوین و ...

ویدئوها